Tiếng AnhSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

realise ngoại động từ

  1. Thực hiện, thực hành (kế hoạch hy vọng... ).
  2. Thấy , hiểu , nhận thức (việc gì... ).
  3. Bán được, thu được.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi