Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

pares

  1. Động từ pare chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi