Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

pared

  1. Quá khứphân từ quá khứ của pare.

Chia động từSửa đổi