Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈnuː.trə.ˌlɑɪz/

Ngoại động từ sửa

neutralize ngoại động từ /ˈnuː.trə.ˌlɑɪz/

  1. (Quân sự) Trung lập hoá.
  2. (Hoá học) Trung hoà.
    to neutralize an acid — trung hoà một axit
  3. Làm mất tác dụng, làm thành vô hiệu.
    to neutralize a poison — làm chất độc mất tác dụng

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa