Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

neutralized

  1. Quá khứphân từ quá khứ của neutralize

Chia động từSửa đổi