Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

muster /ˈməs.tɜː/

  1. Sự tập hợp, sự tập trung.
  2. (Quân sự) Sự duyệt binh.
    to take a muster of the troops — duyệt binh
  3. Sự hội họp, sự tụ họp.

Thành ngữSửa đổi

Động từSửa đổi

muster /ˈməs.tɜː/

  1. Tập họp, tập trung.
    to muster up all one's strength — tập trung tất cả sức lực của mình; rán sức

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi