Tiếng Việt sửa

Động từ sửa

cho là

  1. tương tự như cho rằng

Dịch sửa

Tham khảo sửa