Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

marches

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của march

Chia động từ sửa

Danh từ sửa

marches

  1. Biên giới lịch sử giữa AnhXcốtlen.

Tham khảo sửa