Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈɑɪ.sə.ˌleɪ.təd/
  Hoa Kỳ

Động từ sửa

isolated

  1. Quá khứphân từ quá khứ của isolate

Chia động từ sửa

Tính từ sửa

isolated /ˈɑɪ.sə.ˌleɪ.təd/

  1. Cô lập.
  2. (Y học) Cách ly.
  3. (Điện học) Cách.
  4. (Hoá học) Tách ra.

Tham khảo sửa