Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɪn.ˈkris/

Danh từ sửa

increase /ɪn.ˈkris/

 1. Sự tăng, sự tăng thêm.
  an increase in population — sự tăng số dân
  on the increase — đang tăng lên, ngày càng tăng
 2. Số lượng tăng thêm.

Động từ sửa

increase /ɪn.ˈkris/

 1. Tăng lên, tăng thêm, lớn thêm.
  to increase speed — tăng tốc độ
  the population increases — số dân tăng lên

Thành ngữ sửa

 • ever-increasing: liên tục tăng, càng ngày càng tăng

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa