Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

increased

  1. Quá khứphân từ quá khứ của increase

Chia động từSửa đổi