Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈhɑʊ]

Phó từSửa đổi

how /ˈhɑʊ/

 1. Thế nào, như thế nào; sao, ra sao, làm sao.
  he doesn't know how to behave — hắn không biết xử sự thế nào
  how comes it? how is it? — sao, sự thể ra sao? sao lại ra như vậy?
  how now? — sao, thế là thế nào?
  how so? — sao lại như thế được?
  how is it that...? — làm sao mà...?, làm thế nào mà...?
 2. Bao nhiêu; giá bao nhiêu.
  how old is he? — hắn bao nhiêu tuổi?
  how much (many)? — bao nhiêu?
  how long? — dài bao nhiêu? bao lâu?
  how are eggs today? — hôm nay trứng giá bao nhiêu?
 3. làm sao, biết bao, xiếc bao, biết bao nhiêu, sao mà... đến thế.
  how beautiful! — sao mà đẹp thế! thật là đẹp biết bao!
 4. Rằng, là.
  he told us how he had got a job — anh a nói với chúng tôi rằng anh ta đã kiếm được một công việc làm
 5. Như, theo cái cách.
  do it how you can — anh làm việc đó như anh có thể; hây làm việc đó theo như cái cách mà anh có thể làm được

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

how /ˈhɑʊ/

 1. Cách làm, phương pháp làm.
  the how of it — cách làm cái đó

Tham khảoSửa đổi