Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈhɪr]

Phó từSửa đổi

here /ˈhɪr/

 1. Đây, ở đây, ở chỗ này.
  here and there — đó đây
  come here! — lại đây!
  look here! — trông đây!, nghe đây!
  here below — trên thế gian này
  here he stopped reading — đến đây anh ta ngừng đọc

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

here /ˈhɪr/

 1. Nơi đây, chốn này.
  from here — từ đây
  near here — gần đây

Tham khảoSửa đổi