Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

hats

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của hat

Chia động từ sửa