Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

hats

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của hat

Chia động từ

sửa