Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

hatting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của hat

Chia động từSửa đổi