Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

hatted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của hat

Chia động từ

sửa