Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

hatted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của hat

Chia động từSửa đổi