Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

hatted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của hat

Chia động từ sửa