Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

flows

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của flow

Chia động từ sửa