Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

fear /ˈfɪr/

 1. Sự sợ, sự sợ hãi.
  to be in fear — sợ
  to conquer fear — chinh phục sự sợ hãi
 2. Sự kinh sợ.
  the of fear God — sự kính sợ Chúa
 3. Sự lo ngại; sự e ngại.
  in fear of one's life — lo ngại cho tính mệnh của mình
  for fear of — lo sợ rằng, e rằng, ngại rằng

Thành ngữ

sửa
 • no fear: Không lo, không chắc đâu.

Động từ

sửa

fear /ˈfɪr/

 1. Sợ.
  he fears nothing — hắn ta không sợ cái gì cả
  we fear the worst — chúng tôi sợ những điều xấu nhất sẽ xảy ra
 2. Lo, lo ngại, e ngại.
  never fear — đừng sợ; đừng ngại
 3. Kính sợ.
  to fear God — kính sợ Chúa

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa