Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

expresses

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của express

Chia động từ

sửa