Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

expressing

  1. Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 95: Parameter 1 should be a valid language code; the value "express" is not valid. See WT:LOL..

Chia động từ

sửa