Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

expressed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của express

Chia động từ

sửa