Tiếng AnhSửa đổi


Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

entrance /ˈɛn.trənts/

 1. Sự đi vào.
 2. (Sân khấu) Sự ra (của diễn viên).
 3. Sự nhậm (chức... ).
 4. Quyền vào, quyền gia nhập.
 5. Tiền vào, tiền gia nhập ((cũng) entrance_fee).
 6. Cổng vào, lối vào.

Ngoại động từSửa đổi

entrance ngoại động từ /ˈɛn.trənts/

 1. Làm xuất thần.
 2. Làm mê li.
 3. Mê hoặc (ai đén chỗ... ).
  to entrance someone to his destruction — mê hoặc ai đến chỗ làm cho người ta bị thất cơ lỡ vận

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi