Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

dines

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của dine

Chia động từ sửa