Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

dining

  1. Phân từ hiện tại của dine

Chia động từSửa đổi