Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

dining

  1. Phân từ hiện tại của dine

Chia động từ sửa