Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

dining

  1. Dạng phân từ hiện tạidanh động từ (gerund) của dine.

Từ đảo chữ

sửa