Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

dined

  1. Quá khứphân từ quá khứ của dine

Chia động từ sửa