Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

dangs

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của dang

Chia động từ sửa

Tiếng Bố Y sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

dangs

  1. ghế đẩu.
  2. băng ghế.

Động từ sửa

dangs

  1. kể.