Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

danged

  1. Quá khứphân từ quá khứ của dang

Chia động từ sửa