Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

cups

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của cup

Chia động từ sửa