Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

cupped

  1. Quá khứphân từ quá khứ của cup

Chia động từ sửa