Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /kə.ˈmɛnt.sɜː/

Động từ sửa

commencer ' /kə.ˈmɛnt.sɜː/

 1. Xem commence

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /kɔ.mɑ̃.se/

Ngoại động từ sửa

commencer ngoại động từ /kɔ.mɑ̃.se/

 1. Bắt đầu.
  Commencer ses études — bắt đầu học tập
  La séance est commencée — phiên họp đã bắt đầu
  Les vers qui commencent le poème — những câu thơ bắt đầu bài thơ
 2. Dạy vỡ lòng cho.
  Commencer un élève — dạy vỡ lòng cho một học sinh

commencer nội động từ /kɔ.mɑ̃.se/

 1. Bắt đầu.
  Repas qui commence — bữa ăn bắt đầu
  Commencer à travailler — bắt đầu làm việc

Đồng nghĩa sửa

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa