Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈklɑːs]
[ˈklæs]

Danh từSửa đổi

class /ˈklɑːs/

 1. Giai cấp.
  the working class — giai cấp công nhân
  the peasant class — giai cấp nông dân
 2. Hạng, loại.
  to travel first class — đi vé hạng nhất
 3. (Sinh vật học) Lớp.
  scientists divide animals and plants into classes — các nhà kha học phân chia đông vật và thực vật thành các lớp
 4. Lớp học.
  first-year class — lớp năm thứ nhất
  second-year class — lớp năm thứ hai
  the top of the class — học sinh nhất lớp
 5. Giờ học, buổi học.
  what time does the class begin? — giờ học bắt đầu lúc nào?
 6. (Quân sự) , (không phải Anh) khoá lính (lớp lính trong một năm).
 7. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Khoá học sinh (đại học).
 8. Tính ưu , tính tuyệt vời.
 9. Sự thanh nhã, sự thanh cao.
 10. (Máy tính; Lập trình) Kiểu dữ liệu người dùng, định nghĩa một tập hợp các đối tượng có cùng đặc tính.

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi