Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

bases

  1. Động từ base chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

bases (bất qui tắc) , số nhiều bases

  1. Nền tảng, cơ sở.
  2. Căn cứ (quân sự).

Tham khảoSửa đổi