Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

based

  1. Quá khứphân từ quá khứ của base

Chia động từSửa đổi