Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

antes

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của ante

Chia động từ sửa