Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

anted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của ante.

Chia động từSửa đổi