Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

woods

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của wood

Chia động từ sửa