Tiếng Anh Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

urinates

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của urinate

Chia động từ Sửa đổi