Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

urinates

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của urinate

Chia động từ

sửa