Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

urinated

  1. Quá khứphân từ quá khứ của urinate

Chia động từ

sửa