Tiếng Anh Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

urinated

  1. Quá khứphân từ quá khứ của urinate

Chia động từ Sửa đổi