Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

stupefies

  1. Động từ stupefy chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi