Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

stupefying

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của stupefy.

Chia động từSửa đổi