Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

stupefied

  1. Quá khứphân từ quá khứ của stupefy.

Chia động từSửa đổi