Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

studies

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của study

Chia động từ sửa