Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

studying

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của study

Chia động từSửa đổi