Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

slackens

  1. Động từ slacken chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi