Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

praises

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của praise

Chia động từ

sửa