Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

praised

  1. Quá khứphân từ quá khứ của praise

Chia động từ

sửa