Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

pictures

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của picture

Chia động từ sửa