Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

pictured

  1. Quá khứphân từ quá khứ của picture

Chia động từ sửa