Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

obliges

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của oblige

Chia động từ

sửa