Tiếng Anh Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

obliged

  1. Quá khứphân từ quá khứ của oblige

Chia động từ Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

obliged

  1. Biết ơn.

Tham khảo Sửa đổi